Integritetspolicy

Information vi samlar in

Det finns ett flertal sätt dina uppgifter kan hamna hos oss. Att du valt att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, att du valt att anmäla dig till något av våra event, eller att du fyllt i en intresseanmälan under någon av våra artiklar. Vilken information vi samlar in beror alltså på vad du gör.

Prenumeration av nyhetsbrev

Vi sparar undan e-post.

Eventinbokning

Vi sparar undan namn, e-post samt telefon.

Intresseanmälan

Namn, e-post, telefon samt ev. adressuppgifter.

Varför behöver vi dessa uppgifter?

Ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Laika Consulting utför är att tillhandahålla och utföra våra tjänster gentemot dig.

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För hantering av prenumerationer
av nyhetsbrev
Berättigat intresse
För utskick av erbjudanden och
marknadsföring
Berättigat intresse
För att kunna hantera ditt eventuella
deltagande i event
Berättigat intresse
För att kunna hantera eventuella
intresseanmälningar
Berättigat intresse

Berättigat intresse

Berättigat intresse innebär att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Utan dina uppgifter kan vi inte skicka dig ditt nyhetsbrev, boka in dig på eventet eller tillgodose dig med den information du beställt.

Delning av personuppgifter

Laika Consulting säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Det finns dock fall där vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter.

Leverantörer av tryck och distribution

Vi kan komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.

Behandling av dina personuppgifter

Laika Consulting behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de få fall som personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES..

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras av Laika Consulting så länge det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Laika Consulting gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och vidtar också rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och korrekta.

Dina rättigheter

Rätt att bli raderad – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag

Kontakta [email protected] om du har frågor eller om du vill använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter.

Om du har klagomål

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen. Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]

130 000

Våra drygt 130 000 investerare är en viktig grundbult när vi hjälper våra kunder att göra bättre affärer

5 mdkr

Genom våra nätverk har vi under åren hjälpt uppdragsgivare att ta in drygt 5 miljarder kronor i emissioner.

3 av 4

På vår kundlista finns nästan hälften av världens 25 största förvaltare. Och tre av fyra svenska storbanker.

2 000

Vi har 2 000 besökare årligen på våra event och tiotusentals följer sändningarna på webben.